Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ИЗБРАН НА 27.09.2011г.

Председател:

Стефан Желязков е Изпълнителен директор на „Строителна механизация” АД- Казанлък, член е на Борда на директорите на Международното общество за безизкопни технологии /ISTT/, член е на УС на Българска асоциация по водите и на УС на Камарата на строителите в България. Има публикуван доклад в изданието на Университета на Обединените нации UN Campus „Развитие на капацитета за намаляване загубите на питейна вода: предизвикателства и опит” издаден през 2011г.

Членове:

Инж. Ангелина Александрова е Изпълнителен директор на „Водоканалпроект” АД, Пловдив. От 1972( след завършването си в ВИСИ) до сега, работи като проектант на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. Проектант е на Водоснабдяване група „Марица Изток”, ПСОВ Гълъбово, ПСОВ Първомай, ПСОВ Стамболийси и мн. др. стратегически водни съоръжения.
Член е на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, на НТС по водно дело и на УС на Българска асоциация по водите.

Д-р инж. Атанас Паскалев е дипломиран инженер по водоснабдяване и канализация, Университет по архитектура, строителство и геодезия и Доктор (кандидат на техническите науки). Управител е на фирма „Аквапартньор” ЕООД, зам. Председател е на Българската асоциация по водите, член на Международната асоциация по водите (IWA) и на Федерация по водна околна среда (WEF)
Има повече от 30 години професионален опит в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването на отпадъчни води и свързани с тях дейности. Освен задълбочените му познания и опит във водния сектор, участва в изготвянето на български закони и наредби.

Инж. Благой Козарев е  Генерален директор и член на Управителния съвет на „Райкомерс конструкшън” АД. Член е на Управителния съвет на Българската Асоциация по Водите, член е на Управителния съвет на Българската Строителна Камара (Оперативно Бюро София)

Инж. Ганчо Тенев е Изпълнителен Директор на „В и К” ЕАД гр. Бургас.
Завършил е  ВИАС гр. София специалност „В и К мрежи и съоръжения” и след дипломна квалификация  в СА „Д. А. Ценов” гр. Свищов, специалност „Организация и управление на бизнеса”. Зам. Председател е на Съюза на В и К операторите в Република България, и е член на Управителния съвет на Българска асоциация по водите.

Инж. Красимир Стоянов е Управител на фирма „Ейч Ти Ай България“ ЕООД. Има магистърска степен по „Eнергетика” от Технически Университет- София, а в момента следва магистратура по стопанско управление в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Има допълнителна квалификация по Международни икономически отношения. През Март 2010 година е избран, а през 2012-та е преизбран за член на Управителният съвет на Българска Асоциация по Водите.

Инж. Николай Минков е магистър - електроинженер по автоматика и телемеханика. Изпълнителен директор е на Средногорие Мед индустриален клъстер. Член е на Съвета на директорите на „Елаците Мед” АД. Управител е на „Юкономикс” ЕООД, издател на списание „Ютилитис“. Владее руски и английски езици.

Проф. д-р инж.  Петър Калинков е преподавател в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” към УАСГ,София.
Разработвал е и е ръководел десетки научно-изследователски теми и международни проекти по линия на V-та, VІ-та и VІІ-ма рамкова програма за научни изследвания на ЕС. Има над 60 научни публикации в областта на водоснабдяването и канализацията, десетки експертизи и рецензии. Съавтор е на „Ръководство по пречистване на природни води” и „Ръководство по водоснабдителни мрежи и съоръжения” за студентите от специалността „ВиК”. Член е на Научния съвет по водно строителство към ВАК и на Научния съвет на ИВП при БАН. От 1 декември 2005 г. е член на УС на БАВ.

Проф. д.т.н. инж.  Румен Арсов е преподавател в катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”, към УАСГ, София
През 1973 г. постъпва в УАСГ, катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите”. От 1989 г. е заместник-декан, а от 1994 г. е декан на Хидротехническия факултет. Преподава Технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки, Канализационни мрежи и съоръжения, Управление и опазване на водните течения и басейни от замърсяване. Участва в международни проекти и организиране на редица международни научни конференции. Има над 70 научни публикации.. Член е на УС на БАВ от 1 декември 2005 г., а през 2010г. е избран за нейн председател.

'Имената са подредени по азбучен ред