Общо събрание

Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Компетентността на Общото събрание се регламентира в чл.25 от Устава на асоциацията.

Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива най-малко веднъж годишно или по искане на една трета от членовете на сдружението. Другите случаи, при които се свиква Общото събрание са уточнени в Устава на асоциацията, чл. 26, ал. 1,2 и 3.