Цели на БАТТ

 • да представлява и защитава правата и интересите на своите Членове в държавните и местни органи на законодателната и изпълнителна власт
 • да подпомага членовете на сдружението в тяхната работа
 • създаване на ефективно функционираща система за социално партньорство между своите Членове и техните клиенти - фирмите и организациите-доставчици на услуги в ютилити сектора, фирмите от строителната индустрия, проектантски и научно-изследователски организации и учебни заведения със строителен профил
 • да регламентира и унифицира изискванията към безизкопните технологии
 • да внедрява челния световен опит в безизкопното строителство, ремонта и реконструкцията на подземните комуникации
 • да подпомага и съдейства за съгласуването на европейското законодателство и практика с тези в България;
 • да популяризира и развива практиката и теорията на безизкопните технологии
 • да обезпечава развитието на безизкопните технологии;
 • да съдейства на компетентните държавни органи при привеждане законодателството в Република България в съответствие с правото на ЕС в областта на безизкопните технологии;
 • да защитава и представлява икономическите права и интереси на своите членове пред държавните и регионалните органи на законодателната и изпълнителна власт;
 • да запознава чуждестранните предприемачи с достиженията и възможностите на своите Членове.