Управляемо хоризонтално сондиране /УХС/

Управляемото хоризонтално сондиране се прилага за монтаж на кабели и тръби (включително обсадни, стоманени) с диаметър от ? 25 мм до ? 600 - 900 мм. Дължината на сондажа е до 100 - 150 м. (в някои случаи и до 250 м), като тръбата може да се изтегли наведнъж.

Принципа на работа на машината за управляемо хоризонтално сондиране е аналогичен на класичекия вертикален сондаж чрез пробиваща глава, закрепена на наставящи се сондажни тръби, по които се подава сондажен разтвор под налягане. Съществуват обаче няколко принципни разлики: в пробиващата глава е монтирана сонда предавател на системата за управление; пробиващата глава има специална несиметрична форма, която позволява да се коригира посоката й на движение, а сондажните тръби са изключително гъвкави.

Монтажа започва с позициониране на машината за управляемо хоризонтално сондиране на 10 - 15 метра от мястото, откъдето трябва да се монтира тръбата (кабела). Пробиващата глава се забива в почвата под ъгъл 20 - 30° след което с въртеливо-постъпателно движение по дъга постепенно се хоризонтира на желаната дълбочина.

След това с помощта на системата за управление се извършва т.нар. пилотен сондаж, при който операторите се стремят към минимални отклонения на движението на пробиващата глава от посоката, наклона и дълбочината на трасето, предвидено за монтаж на тръбата (кабела). След преминаване цялата дължина на трасето (или участъка от трасето, ако то е много дълго) пробиващата глава се извежда в технологичния изкоп за присъединяване към съществуващата тръба или на повърхността, където се демонтира. Вместо нея се монтира конусен райбер с подходящ диаметър, към който се прикрепя края на подготвената за монтиране тръба (кабел).

След това машината започва с въртеливо постъпателно движение да изтегля конусния райбер, като разширява пилотния тунел и едновременно изтегля и тръбата.

Технологични изкопи са необходими само за присъединяване на монтираната тръба към съществуващата мрежа. По тази технология в подходяща почва може да се монтира например 100 м ПЕВП тръба с диаметър ? 160 - 250 мм в рамките на 3 - 5 часа.